Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че имаш какво да кажеш и да спомогнеш за ефективното младежкото участие? А знаеш ли какво е Структурен диалог като общоевропейски процес? Знаеш ли какво е Стратегия на ЕС за младежта и как тя може да помогне за по-доброто бъдеще на младите хора в Европейския съюз?

„Вземи си думата” и се включи в обучeнието, което цели повишаване на информираността за процеса Структурен диалог и за младежко включване на национално и европейско ниво.

По време на събитието ще научиш повече за:

  • Структурен диалог и участие на младите хора в процесите на взимане на решения, съвместно с институциите;
  • Кои са Европейските младежки цели;
  • Какво е Стратегия на ЕС за младежта и как може да е полезна за младите хора на национално и местно ниво;
  • Как да представляваш и отстояваш идеите и мненията на млади хора;
  • Как да допринесеш за положителна промяна за младите хора на местно ниво.

Обучителния семинар ще се проведе в периода 6-8.07.2018 в град София. Работна версия на програмата може да намерите като прикачен файл под статията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в обучението могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

  • председатели, заместник – председатели или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите
  • младежки работници и/или млади хора активни на местно, регионално, национално и европейско ниво

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (https://goo.gl/forms/SufutBz7QbmJbe8v1), не по-късно от 23:59 часа на 25 юни 2018 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 29 юни 2018 г.  Присъствието по време на цялото обучение е задължително!

ОБУЧИТЕЛНИЯТ СЕМИНАР Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА, ОГЛАВЯВАНА ОТ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, И Е ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате към: secretariat@nmf.bg