Цикли на Диалога

Диалогът се базира на 18-месечни работни цикли. Всеки цикъл е посветен на различна тематична цел, определена от Съвета на министрите по въпросите на младежта.

Настоящата тема (от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2024 г.) е „Нуждаем се от младежта“.

Затова приоритетът е пряко свързан с тематична цел за младежта номер 3: Приобщаващи общества.

Целта на Диалога по въпросите на младежта е да бъдат обхванати всички млади хора, включително тези с по-малко възможности и тези, които в момента не са активни и приобщени. Във всяка страна от ЕС процесът се организира от национални работни групи, които отговарят за провеждането на консултации и дейности с млади хора, младежки организации и създатели на политики в съответната страна.

Тройката председателства играе водеща роля в провеждането на диалога по въпросите на младежта в ЕС в тясно сътрудничество с Европейската комисия и националните агенции, както и с Европейския младежки форум и други представители на младежкото гражданско общество в рамките на координационна група.

10

10 Цикъл "We need YOUth"

Целта на диалога по въпросите на младежта е да бъдат обхванати всички млади хора, включително тези с по-малко възможности и тези, които в момента не са активни и приобщени. Във всяка страна от ЕС процесът се организира от национални работни групи, които отговарят за провеждането на консултации и дейности с млади хора, младежки организации и създатели на политики в съответната страна. Тройката председателства играе водеща роля в провеждането на диалога по въпросите на младежта в ЕС в тясно сътрудничество с Европейската комисия и националните агенции, както и с Европейския младежки форум и други представители на младежкото гражданско общество в рамките на координационна група.
Приобщаващи общества
юли 2023 - декември 2024
Испания, Белгия, Унгария
09

9 Цикъл „Устойчива и зелена Европа“

Тематичната рамка на 9-ия цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта е въз основа на младежка цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”. Двете избрани Европейски младежки цели се стремят към „Постигане на общество, в което всички млади хора са екологично активни, образовани и способни да променят ежедневието си“ и „Разрешаване и осигуряване на включването на всички млади хора в обществото”. Устойчивото развитие и социалното включване вървят ръка за ръка и ако не дадем възможност и не гарантираме включването на всички млади хора в обществото, ние не може да постигнем общество, в което всички млади хора са екологично активни, образовани и способни да променят ежедневието си. Целта е чрез множество консултации да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие с акцент върху околна среда, климат и приобщаване, които в следствие да влязат в общ политически документ.
Приобщаващи общества; Устойчива зелена Европа;
януари 2022 - юли 2023
Франция, Чешка република, Швеция
08

8 Цикъл „Европа за младежта — младежта за Европа: място за демокрация и участие“

Окончателните съвместни препоръки от този 18-месечен цикъл бяха взети предвид в резолюцията на Съвета относно резултатите от 8-ия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта, приета от Съвета на Европейския съюз.
Пространство и участие за всички.
юли 2020 - декември 2021
Германия, Португалия, Словения
07

7 Цикъл „Създаване на възможности за младите хора“

Този цикъл се основава на постиженията на предишния, и по-специално приемането на стратегията и на свързаните с нея цели на ЕС за младежта, които предоставят визия и цели до 2027 г., като целта е да се съберат по-нататъшни идеи за тяхното реализиране чрез политически мерки, програми и действия на европейско, национално и местно равнище. 50 000 участници формираха разнообразна и приобщаваща извадка, като 12,5 % от тях се идентифицираха като ЛГБТК, 9,5 % като етнически малцинства и 4,7 % като лица с увреждания. Диалогът включваше различни методи и инструменти, включително онлайн проучване, както и дискусии в целеви групи, за да се достигне до изключените групи и да се даде възможност за идентифициране на различните нужди на младите хора, свързани с тематичните приоритети на този цикъл. Окончателните съвместни препоръки от този 18-месечен цикъл бяха взети предвид в резолюцията, приета от Съвета на Европейския съюз относно резултатите от 7-ия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта.
Качествена заетост за всички; Качествената работа с младите хора за всички; Възможностите за младежите от селски райони
януари 2019 - декември 2020
Румъния, Финландия, Хърватия
06

6 Цикъл "Младите хора в Европа – какво следва?"

Шестият цикъл на структурирания диалог бе посветен на темата „Младежта в Европа — какво предстои“, като той обхвана председателствата на Естония, България и Австрия. Целта на този цикъл бе да се съберат мненията на младите хора и да се допринесе за създаването на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., приета през ноември 2018 г. В новата стратегия на ЕС за младежта бе въведен диалогът по въпросите на младежта в ЕС, като за основа послужи постигнатото от структурирания диалог. Целта бе да се включат повече вземащи решения лица и млади хора, по-специално такива, чието мнение не се взема предвид и които имат по-малко възможности в областта на вземането на решения и изпълнението на стратегията на ЕС за младежта, за да се насърчат техният граждански ангажимент и политическото им участие. Шестият цикъл бе белязан от приемането на 11 европейски цели за младежта, представени в приложението към Стратегията на ЕС за младежта. Тези цели отразяват вижданията на младите хора в Европа и визията на работещите в областта на диалога с младите хора в ЕС.
юли 2017 - декември 2018
Естония, България, Австрия
05

5 Цикъл "Готови за живота, готови за обществото "

Петият цикъл на структурирания диалог протече под мотото „Предоставяне на възможности на всички млади хора да участват активно в една разнолика, свързана и приобщаваща Европа — готови за живота, готови за обществото“ и обхвана председателствата на Холандия, Словакия и Малта. Заключителните съвместни препоръки от петия цикъл бяха приети от Съвета (Образование, култура, младеж и спорт) по време на заседанието му в Брюксел на 22 и 23 май 2017 г. В този цикъл усилията за включване на нови видове организации започват да дават положителен резултат, като се увеличава броят на участващите публични органи и организации на гражданското общество.
януари 2016 - юни 2017
Холандия, Словакия, Малта
04

4 Цикъл „Младежка автономия“

Четвъртият цикъл на структурирания диалог бе насочен към младежката автономия, като бе обърнато особено внимание на достъпа на младите хора до права и политическо участие. Трите председателстващи ЕС страни, които участваха в този цикъл, бяха Италия, Латвия и Люксембург.
юли 2014 - декември 2015
Италия, Латвия, Люксембург
03

3 Цикъл "Социално приобщаване"

Третият цикъл на структурирания диалог бе насочен към социалното приобщаване на младите хора в Европа, като участваха председателстващите ЕС държави — Ирландия, Литва и Гърция. Техните препоръки послужиха за изготвяне на проекти за резолюции на Съвета относно социалното приобщаване и младежкото предприемачество. В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога.
януари 2013 - юни 2014
Ирландия, Литва и Гърция
02

2 Цикъл „Участие на младежите в демократичния живот на Европа“

Вторият цикъл на структурирания диалог бе насочен към доминиращия тематичен приоритет за участието на младежите в демократичния живот в Европа, като всяка от председателстващите ЕС страни (Кипър, Дания и Полша) определяше конкретни свои приоритети. Резултати В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога.
юли 2011 - декември 2012
Полша, Дания, Кипър
01

1 Цикъл "Младежка заетост "

Първият цикъл на структурирания диалог бе насочен към водещата тема за младежката заетост, като всяка фаза се основаваше на резултатите, постигнати от предишното председателство. Трите председателстващи Съюза страни, които бяха домакини на конференции на ЕС за младежта и ръководиха процеса, бяха Унгария, Белгия и Испания. В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога
януари 2010 - юни 2011
Испания, Белгия, Унгария