За Диалога

 

Диалог на Европейския съюз по въпросите за младежта е консул-
тативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и
да задават дневния ред на политиката за младежта на континента.

Процесът се провежда в т.нар. цикли, които съвпадат с тройните
ротационни председателства на Съвета на Европейския съюз, и се
координира от Европейска работна група в състав - представители
на европейските институции, представители на Европейски мла-
дежки форум и представители на правителствата и националните
младежки съвети на 3-те държави председателки.

Настоящата публикация се изработва в рамките на 8-ми цикъл на
Диалога - „Европа за младите, младите за Европа - Пространство за
демокрация и участие”, посветен на Европейска младежка цел No9:
“Пространство и участие за всички”, част от председателството на
Германия, Португалия и Словения в периода юли 2020 - декември
2021 г.

Изпълнението на Диалога на Европейския съюз по въпросите за
младежта на национално ниво се осъществява от Национална ра-
ботна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Ми-
нистерство на младежта и спорта. 1

IMG-8103-1

За Националната
работна група

 

Председател на Националната работна група в съответствие с пре-
поръките от Резолюция (2019/C 189/01) 2 на Съвета на министрите
е националният младежки съвет на страната - Национален младеж-
ки форум. В състава на работната група са включени представители
на различни институции и организации, които спомагат за осъществяването на процеса на национално ниво.

Организации

За национален
младежки форум

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа
в България, която обединява в състава си 44 младежки организации от цялата страна. Организацията е пълноправен член на Европейски младежки форум в качеството и на национален младежки съвет на Република България и активен партньор на националните и европейски институции в изграждането и застъпничеството за младежки политики.

Мисията на организацията е да представлява интересите на мла-
дите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, вземащи решения в младежката политика.