Структурният диалог в Стара Загора

Структурният диалог в Стара Загора

На 25 ноември представители на Национален младежки форуми и Националната работна група по Структурния диалог към Министерството на младежта и спорта представиха в Стара Загора процеса на Структурен диалог на европейско и национално ниво.

Срещата се проведе в Международен младежки център – Стара Загора, един от безспорните добри примери за разпознаваемо и привлекателно за младежите в града пространство и младежка зона. На срещата присъстваха както младежи от Младежки общински съвет – Стара Загора, представители на органи на ученическо самоуправление и младежки организации, така и представители на община Стара Загора, пряко отговорни за създаването и реализирането на младежки политики на местно ниво.

Още в самото начало участниците бяха провокирани да споделят какво според тях е Структурен диалог и как би изглеждала реализацията му. Въз основа на мненията беше представен самия процес на европейско и национално ниво, участниците в него и най-вече каква е целта и значението му за процеса на създаване на младежки политики.

Хронологично бяха разгледани темите от предишните цикли на процеса  –  „младежка заетост“, „младежкото участие в демократичния живот в Европа“, „ социално включване“, както и настоящата тема „ младежко овластяване“. Участниците дискутираха и разгледаха преките и косвени резултати от реализацията на Структурен диалог върху живота и включването на младите хора в процесите на взимане на решения на местно ниво и разгледаха своята роля в процеса.

 

В края на представянето всички заедно разгледаха актуален за младежите казус на местно ниво и как той може да бъде решен чрез прилагане на процес на Структурния диалог. Един от основните акценти в разговорите беше участието на младите хора равнопоставено с отговорните за създаване на младежки политики лица, за гарантиране на устойчивост и развитие на младежкия сектор чрез качествени младежки политики и дейности.

Участниците се включиха и в попълването на анкетни карти, които установяват състоянието на Структурния диалог в България и са основа за подобряване на разпознаваемостта и практическото приложение на резултатите от Националната работна група и Национален младежки форум.