Подобряване работата на Консултативен съвет за младежки политики в Перник чрез Структурен диалог

Подобряване работата на Консултативен съвет за младежки политики в Перник чрез Структурен диалог

На 27 ноември МИКЦ Перник беше домакин на среща-дискусия за Структурния диалог, организирана от Национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта и Националната работна група по Структурния диалог.

Срещата се проведе в Младежкия дом и на нея присъстваха както представители на организации членове на Консултативен съвет за младежки политики – Перник, така и експерт „Младежки дейности“ от община Перник и член на Общински съвет. Срещата беше официално открита от Станислава Генадиева , младежки медиатор в града и Александър Кръстанов, част от екипа на МИКЦ – Перник.

Процесът на Структурен диалог беше представен на участниците с акцент върху съпоставката на това, как се осъществява Структурен диалог на местно ниво при съвместната работа на КСМП – Перник и отговарящите за създаването и реализацията на младежки политики.

В контекста на резултатите от Структурния диалог, свързани с предишните теми на процеса на европейско ниво, някои от препоръките бяха дискутирани, за да се демонстрира постигането на консенсус и да се очертаят рамките на тяхното прилагане спрямо конкретни нужди на младите хора.

Изхождайки от целите на процеса, свързани със създаване на качествени и устойчиви младежки политики , се дискутираха въпроси, свързани с мотивацията за включване на млади хора в Перник в процесите на взимане на решения и приемствеността в младежките организации чрез овластяване младите хора. Във връзка с това, заедно с представители на Общината, се стигна до изводите, че повишаване качеството на младежката работа и младежките работници спомага за процесите на включване на млади хора и устойчивост на младежките политики и стратегии на местно ниво.

В тази връзка МИКЦ – Перник беше даден като пример за устойчива младежка работа в годините назад поради ангажираността на младежки работници, с дългогодишен опит и експертиза, идващи директно от младежкия сектор и добре познаващи нуждите на младите хора.

След това участниците в срещата преминаха към практическа работа върху Мисия, Визия и Цели на КСМП и съгласуване на Правилника за дейността на КСМП.