Съвместните препоръки от 8-мия цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта “Европа за младите – младите за Европа”

Съвместните препоръки от 8-мия цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта “Европа за младите – младите за Европа”

Идеите и мненията на младите хора, споделени по време на Европейската младежка конференция през септември 2021 г., бяха съсредоточени върху Младежка цел № 9 “Пространство и участие за всички” и предоставят препоръки за това как да се изпълни Цел № 9. Тези препоръки на младите хора се отнасят до всичките ѝ седем таргета. Препоръките отразяват процеса, който започна с германското, продължи с португалското и завърши със словенското председателство.

Препоръките не налагат никакви официални изисквания по отношение на националните политики за младежта. Те обаче могат да послужат като източник на вдъхновение за държавите членки.

Препоръка 1: “Да се гарантира, че младите хора могат да влияят във вземането на решения”

а) Настояваме държавите членки и Европейската комисия винаги да предоставят конкретна обратна връзка на младите хора, когато ги включват в процеса на вземане на решения, и да осигурят процес на оценка съвместно с младежите, за да се уверят, че участието е истинско.

б) Препоръчваме на държавите членки да приемат или доразвият законодателството си, за да осигурят устойчиви системи за съвместно управление на младежите при вземане на решения и разработване на политики на национално и местно ниво, наред с другото за защита и разширяване на младежките граждански пространства.

Препоръка 2: “Осигуряване на равен достъп до участие”

а) Препоръчваме на държавите членки и на Европейската комисия да увеличат разнообразието в структурите за участие и да се справят с липсата на приобщаване, като предоставят достъпна информация на малцинствените групи.

б) Насърчаване на всички държави членки да подкрепят заинтересованите страни на местно ниво в осигуряването на извънкласни дейности за младите хора с ограничени възможности.

Препоръка 3: “Участие в избори и представителство в избраните органи”

а) Насърчаване на държавите членки да въведат в сътрудничество с местните младежки центрове и Националните младежки съвети символично гласуване за непълнолетни на изборите за Европейски парламент, за да се мотивират младите хора, които понастоящем не са навършили законоустановената възраст за гласуване, да участват активно в процесите на вземане на политически решения и по този начин да се засили културата на признаване на мнението на младите хора в политиката.

б) Препоръчваме на Европейската комисия и на държавите членки да разработят стратегии в подкрепа на младите хора, които желаят да се кандидатират на местно, национално и европейско ниво, като разработят обща платформа за европейските избори за младежи кандидати и предоставят материали за по-нататъшно разработване на подобни структури за национални избори.

в) Препоръчваме на държавите членки да осигурят качествено гражданско образование в училищата за всички млади хора и да приемат обща рамка на ЕС, за да бъдат младите хора уверени в способността си за смислено и представително политическо участие.

г) Препоръчваме на Европейската комисия и на държавите членки да повишат доверието в политическите институции и да ги насърчават да основават действията си на научни факти в ползата на цялото общество, за да се избегне разочарованието на младите хора от вземането на решения и политиката.

Препоръка 4: “Осигуряване на физически младежки пространства”

а) Препоръчваме на Европейската комисия и на държавите членки да повишат осведомеността и да популяризират възможностите за финансиране, насочени към създаване и поддържане на физически пространства за младите хора.

б) Приканваме държавите членки да променят националните си образователни политики и да осигурят системи за мониторинг в целия ЕС, за да насърчават безопасни пространства и инициативи, подходящи за младите хора.

в) Препоръчваме на Европейската комисия и на държавите членки да въведат мониторинг на опазването на физическите младежки пространства, за да се гарантира правото на младите хора да ги запазят в безопасност от различни заплахи като комерсиализация и увеличаване на наемите.

г) Препоръчваме на Европейската комисия и на държавите членки да направят физическите младежки пространства всеобхватни и достъпни, като предоставят на младите хора по-удобна и достъпна информация за тях.

Препоръка 5: “Осигуряване на виртуални младежки пространства”

а) Насърчаваме държавите членки да осигурят минимален цифров стандарт в цяла Европа по отношение на инфраструктурата, която да включва безплатен Wi-Fi/интернет и основни виртуални инструменти, които да се използват от младите хора.

б) Насърчаваме Европейската комисия да отпусне средства за младежкия сектор, за да овласти и обучи младите хора в развиването на цифрови умения, като постави специален акцент върху младежите с по-малко възможности.

в) Препоръчваме на Европейската комисия да разработи рамка за измерване дружелюбността на виртуалните пространства към младите хора, чрез която съществуващите пространства и инструменти да получат ясни и актуални насоки за достъпен език и централизиране на информацията, за да бъдат премахнати пречките пред активното участие на младите хора в социалните и политическите процеси.

г) Препоръчваме на държавите членки да овластят преподавателите си във формалния и неформалния сектор, за да се гарантира, че младежите разполагат с необходимите компетенции и инструменти за предпазване от дезинформация и реч на омразата във виртуалните пространства, като преподавателите стимулират способността им за обективна преценка.

Препоръка 6: “Осигуряване на устойчиво финансиране за младежко участие”

а) Препоръчваме на държавите членки да дадат повече гласност на младежката работа, като увеличат нейната достъпност (по-специално чрез стимули за мобилна младежка работа в селски и отдалечени райони и с по-малко достъпни младежи) и нейното признаване (чрез официално признаване на професията и активни партньорства с формалното образование и местните заинтересовани страни).

б) Препоръчваме на държавите членки да затвърдят позицията и ролята на младежката работа в обществения живот (партньорства в местни инициативи, събития, конкурси и проекти) и да осигурят нейното обществено признание (по-голямо оценяване на младежката работа).

в) Препоръчваме на държавите членки и на Европейската комисия да подкрепят и да се ангажират със създаването на общ План за възстановяване на младежта в ЕС с конкретни действия, които да бъдат предприети на европейско, национално и местно ниво с акцент върху работата с младежите и тяхното участие, за да се преодолеят проблемите, които пандемията задълбочи.

Препоръка 7: “Да се предостави подходяща за младите хора актуална информация”

а) Препоръчваме на държавите членки да въведат редовни часове по медийна и информационна грамотност в основното и средното образование в националните си учебни програми, които да бъдат подготвени и внимателно контролирани в сътрудничество със съответните младежки организации на национално, регионално и местно ниво, както и с медийни специалисти, като същевременно се осигури редовно и национално обучение на учителите, съфинансирано от бюджета на ЕС.

б) Приканваме държавите членки и Европейската комисия да включат в своите Стратегии за младежта предоставянето на качествена младежка информация и консултации в съответствие с Европейската харта за младежка информация и да осигурят ресурси за Национален орган за координация на младежката информация, така че младите хора да имат достъп до съответната информация на европейско, национално, регионално и местно ниво.

в) Препоръчваме на Европейската комисия да изготви Комуникационна стратегия на ЕС за младежта, която да дава насоки на държавите членки за съвместно създаване на комуникации с младите хора по отношение на политики и публикации, свързани с младежта, като гарантира, че тези комуникации се публикуват на Европейския младежки портал, където могат да се провеждат младежки дискусии и диалог.

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+