Какво се случи на Европейската младежка конференця в Португалия?

Какво се случи на Европейската младежка конференця в Португалия?

През периода 12-15 март се проведе Европейска младежка конференция на тема Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения. Участие в нея като официални български младежки делегати взеха Михаил Иванов – член на изпълнителния съвет на БМЧК, Богомила Корманова – единият от двамата български младежки делегати към ООН с мандат 2019/2020г., и Никол Първанова – представител на Фондация “сМисъл”. Поради създалите се пандемични условия в глобален мащаб,  конференцията премина изцяло онлайн, но по този начин успя да достигне до млади хора от всяка точка на Европа. 

Още от самото начало участниците бяха разпределени в работни групи, където дискутираха седемте подцели и разработваха конкретни стъпки за постигането им като част от изпълнението на младежка цел №9. Михаил, Богомила и Никол се включиха с експертиза съответно в подцели №2 “Осигуряване на равен достъп и включване на младите хора, независимо от тяхното социално положение, в процесите на вземане на решения”, №5 “Осигуряване на достъп на всички младежи до безопасни виртуални младежки пространства, които да предлагат информация и услуги, както и да осигуряват възможности за младежко участие” и №6 “Осигуряване на устойчиво финансиране, общо разпознаване и развитие на качествената младежка работа, за да се подсилят младежките организации и тяхната роля в приобщаването, участието и неформалното образование”. Сред основните засегнати теми бяха въпроси по отношение на намаляване на електоралната възрастовата граница от 18г. на 16г. с цел подобрение на демократичните процеси и приобщаването на младежите в тях; значението на гражданското образование и изучаването му в училище от ранна възраст под всякакви форми на обучение – формални и неформални; необходимостта от развитие на ключови дигитални компетенции у младите хора, но и у техните преподаватели; менталното здраве и значението му особено в настъпилите пандемични условия; способи за превенция на езика на омразата и разпространението на фалшиви новини в киберпространствата. 

В последните два дни от конференцията младежите имаха възможност да отправят своите заключителни предложения по подцелите, както и да ги обсъдят с представители на европейските институции, сред които Педро Силва Перейра – вицепрезидент на Европейския парламент, Мария Габриел – еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, както и представители на министерствата на образованието и младежта на Португалия, Германия и Словения. Откроиха се идеи, най-вече свързани с включването на гражданското и неформалното образование в училищните хорариуми; разписване на единни насоки за осигуряването на безопасни, достъпни и приобщаващи дигитални младежки платформи (в т.ч. разработването на механизми срещу разпространението на фалшиви новини), както и насоки по официална дефиниция на понятието “приобщеност”, които да бъдат предложени за гласуване и ратифицирани от всяка държава-членка на ЕС; създаването на единен мониторингов механизъм, както и насърчаването на държавите-членки да докладват на годишен принцип за напредъка им по приложението на Европейската програма за младежки работници (EYWC); официално приложение на културни медиатори/младежки работници, които да работят с маргинализирани групи; адаптиране на езика на документите, които касаят младежките политики, към всички маргинализирани групи – следва те да бъдат преведени на всички 24 официални за ЕС езика, както и да бъдат пригодени за хора с увреждания. 

Паралелно с Европейската младежка конференция се проведе и 48-часов хакатон, в който взеха участие пет отбора от млади хора. Те имаха за задача да разработят дигитални инструменти и/или платформи, обвързани с цел №9. Наградата включваше паричен фонд, който да бъде използван за по-нататъшното развитие на инструментите, както и възможността за партньорство с експерти и организации в съответните звена. Преобладаващите теми на проектите бяха повишението на политическата ангажираност на европейската младеж, оформянето на мнението им по редица въпроси, както и участието им в демократичните процеси. Еврокомисар Мария Габриел обяви големия победител в надпреварата, а именно отборът на “Европейска младежка енергийна мрежа” (EYEN) с идеята си за единен дигитален европейски политически хъб. Габриел им пожела да продължават да носят промяна на младите хора в общността и напомни, че всички имат своя принос за едно по-демократично бъдеще за ЕС и света. Окончателната версия на проекта на победителите трябва да бъде готова до края на председателството на Португалия. 

Оттук насетне младежките идеи ще бъдат предложени пред Съвета на Европейския съюз и има възможност те да бъдат гласувани и обобщени в единен документ. В рамките на цикъла предстои и следващата Европейска младежка конференция, която ще се проведе в Словения през септември 2021г.

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+