Европа иска твоето мнение!

Европа иска твоето мнение!

Националната работна група за реализиране на Структурния диалог за България отправя покана за включването Ви в процеса на неговото изпълнение.

Структурният диалог е инструмент, чрез който младите хора се включват в процеса по разработване на политики, и е легитимен начин да бъдат удовлетворени техните нужди. Той е средството от ключово значение за качествено формулиране на политики, определяне на цели и средства за тяхното постигане по един демократичен, прозрачен и равнопоставен начин – чрез текущо взаимодействие между институциите и гражданския сектор. По този начин се гарантира, че нуждите на младите хора, ще бъдат удовлетворени в процеса на изпълнение на политиките.

Процесът се разделя на 18-месечни цикли, включващи 3 страни, председателстващи Съвета на Европейския съюз, по 6 месеца всяка. Всеки цикъл се фокусира върху един основен приоритет, приет от Съвета, и включва консултации с младите хора по специфични области, като текущият цикъл е “Младите в Европа – какво следва?” 

Резултатите от консултациите се обобщават и влизат в цялостния доклад от всички страни-членки, който служи за основа на дискусиите по време на конференциите на Европейския съюз за Структурен диалог.

Всеки един от вас може да участва и неговите идеи да достигнат до най-високо ниво като попълни следната анкетна карта

Попълването на анкетата се извършва в рамките на 15 минути. Срокът за консултациите е 15.02.2018 година.