Paper Plane
Image

Наръчник за местна младежка политика

Paper Plane
Image
Paper Plane
Image

Какво се случи на Европейската младежка конференция в Гент

Paper Plane
Image

Диалог за младежта

Диалог на Европейския съюз по въпросите за младежта е консултативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и да задават дневния ред на политиката за младежта на континента.

STUDENTS-FORUM-59-Communications-NMF-1030x687
10-ти 10 цикъл
09-ти 09 цикъл
08-ми 08 цикъл
07-ми 07 цикъл
06-ти 06 цикъл
05-ти 05 цикъл
04-ти 04 цикъл
03-ти 03 цикъл
02-ри 02 цикъл
01-ви 01 цикъл

10 Цикъл "We need YOUth"

Целта на диалога по въпросите на младежта е да бъдат обхванати всички млади хора, включително тези с по-малко възможности и тези, които в момента не са активни и приобщени. Във всяка страна от ЕС проц ...
Приобщаващи общества
юли 2023 - декември 2024
Испания, Белгия, Унгария

9 Цикъл „Устойчива и зелена Европа“

Тематичната рамка на 9-ия цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта е въз основа на младежка цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”. Двете избрани Европейски ...
Приобщаващи общества; Устойчива зелена Европа;
януари 2022 - юли 2023
Франция, Чешка република, Швеция

8 Цикъл „Европа за младежта — младежта за Европа: място за демокрация и участие“

Окончателните съвместни препоръки от този 18-месечен цикъл бяха взети предвид в резолюцията на Съвета относно резултатите от 8-ия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта, приета от Съвета на Е ...
Пространство и участие за всички.
юли 2020 - декември 2021
Германия, Португалия, Словения

7 Цикъл „Създаване на възможности за младите хора“

Този цикъл се основава на постиженията на предишния, и по-специално приемането на стратегията и на свързаните с нея цели на ЕС за младежта, които предоставят визия и цели до 2027 г., като целта е да с ...
Качествена заетост за всички; Качествената работа с младите хора за всички; Възможностите за младежите от селски райони
януари 2019 - декември 2020
Румъния, Финландия, Хърватия

6 Цикъл "Младите хора в Европа – какво следва?"

Шестият цикъл на структурирания диалог бе посветен на темата „Младежта в Европа — какво предстои“, като той обхвана председателствата на Естония, България и Австрия. Целта на този цикъл бе да се събер ...
юли 2017 - декември 2018
Естония, България, Австрия

5 Цикъл "Готови за живота, готови за обществото "

Петият цикъл на структурирания диалог протече под мотото „Предоставяне на възможности на всички млади хора да участват активно в една разнолика, свързана и приобщаваща Европа — готови за живота, готов ...
януари 2016 - юни 2017
Холандия, Словакия, Малта

4 Цикъл „Младежка автономия“

Четвъртият цикъл на структурирания диалог бе насочен към младежката автономия, като бе обърнато особено внимание на достъпа на младите хора до права и политическо участие. Трите председателстващи ЕС с ...
юли 2014 - декември 2015
Италия, Латвия, Люксембург

3 Цикъл "Социално приобщаване"

Третият цикъл на структурирания диалог бе насочен към социалното приобщаване на младите хора в Европа, като участваха председателстващите ЕС държави — Ирландия, Литва и Гърция. Техните препоръки послу ...
януари 2013 - юни 2014
Ирландия, Литва и Гърция

2 Цикъл „Участие на младежите в демократичния живот на Европа“

Вторият цикъл на структурирания диалог бе насочен към доминиращия тематичен приоритет за участието на младежите в демократичния живот в Европа, като всяка от председателстващите ЕС страни (Кипър, Дани ...
юли 2011 - декември 2012
Полша, Дания, Кипър

1 Цикъл "Младежка заетост "

Първият цикъл на структурирания диалог бе насочен към водещата тема за младежката заетост, като всяка фаза се основаваше на резултатите, постигнати от предишното председателство. Трите председателства ...
януари 2010 - юни 2011
Испания, Белгия, Унгария

Делегати

Accent
“Европейската младежка конференция в Гент беше първият ми допир със същинския процес, стоящ зад Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Това да можеш от първа ръка да чуеш и обсъдиш проблемите пред младежта в различни региони и държави из цяла Европа определено беше едно наистина поучително преживяване.

Александра Александрова

Делегат
Accent
“Имах възможност да участвам в работна група, чиято тема за мен от изключителна важност, и в която успях да изразя своите идеи и да ги обсъдя не само с другите делегати, но и с експери, от които получихме добра обратна връзка. Единодушно заявихме своята позиция, че подобни мерки биха подпомогнали увеличаването на информираността между младежите за ЕС, ще окуражат тяхното активно участие в обществото и ще спомогнат за тяхното ефективно включване и овластяване на местно, национално и международно ниво.”

Андон Георгиев

Делегат
Accent
“Предпоследния ден когато бях с цялата Българска делегация, когато цялата аудитория ни гледаше и слушаше представянето на нашата резолюция. Беше интересно да наблюдаваме какви са били изводите на останалите участници. Тъй като на мен ми е първа такава конференция исках да разбера по какъв начин си приличаме и по какъв начин се различавам. Обогатяващо за мен беше да усетя толкова разнообразна култура, която има едно и също направление.”

Никол Хамбарлиева

Делегат
Accent
“Европейската младежка конференция в Белгия е третият ми досег с методологията на конференциите от Диалога и трябва да призная, че впечатли с ефективността на работните групи. Смятам, че бяха предложени истински приложими мерки. Сега работата се пренася на национално ниво и успехът на въвеждането на тези мерки ще зависи от желанието на институциите за промяна и от находчивостта и упоритостта на младежките организации.”

Димитър Фердинандов

Делегат
Accent
“Научих се да отивам на такива места с нагласата, че винаги ще има хора, които знаят нещо, което аз не знам.”

Сейрула Лютви

Делегат

10-ти цикъл на “Диалог на ЕС по въпросите за младежта”

Цели на цикъла:

3 младежка цел: Приобщаващи общества
Активно включване на младите хора чрез работни срещи и онлайн платформи.
Засилване на младежката перспектива и иновативни решения.
Изготвяне на политически документ със събрани идеи и препоръки.
Испания, Белгия, Унгария

Резултати:

200+
Участници
9+
Консултации
20+
Събития